Meb Haberler Son Dakika ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Meb Haberler Son Dakika haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz
22.09.2021
Ankara / 22°C

10 Ekim 2018 - 18:20
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevde yükselme kılavuzu yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevde yükselme kılavuzu yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevde yükselme kılavuzu yayımlandı.

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 2018/Pr No:14 No'lu protokole göre hazırlanmıştır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAKVİMİ

SINAV

BAŞVURUSU

SINAV ÜCRETİ YATIRMA FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALIM SINAV SONUÇ İLANI

15/10/2018-

24/10/2018

12/11/2018-

23/11/2018

03/12/2018

09/12/2018 Pazar Günü

Saat:14:30

10/01/2019

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

 

İLGİLİ MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

1-GENEL AÇIKLAMALAR

UNVANI TEŞKİLATI TOPLAM
MERKEZ TAŞRA
ŞEF 64 1750 1814
MEMUR 40 3450 3490

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 09 Aralık 2018 tarihinde saat 14.30' da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

BAŞVURU ESASLARI

Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümler gereği;

a) İlan edilen şef ve memur kadroları için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla (24/10/2018) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

b) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

c) Diğer kurumlann personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacaktır.

ç) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

2.1. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereği;

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:

Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:

Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

YAPILACAK İŞLEMLER

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. Kılavuz, taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları sırasıyla ilçe /il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile adayın

kendisi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. _

2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler

2.1. Kılavuz, birimlerince personeline duyurulacaktır.

2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları birimlerince incelenerek onaylanacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

1- Yazılı Sınava Başvuru

1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvurulan üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır. (OHAL Komisyonu Başkanlığı tarafından görevine iade edilenlerin, MEB deki hizmet süresine dahil edilmeyen açık sürelerin hesabı için e-personel modülünde yer alan "MEB'den Ayrılma İşlemi" ekranından açık süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.) Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar kılavuzda belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır.

1.3. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatında görev yaptıkları birimlerde, taşra teşkilatında ise görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğünün personel biriminde muhafaza edilecektir.

1.4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları

http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.5. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.6. Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

SINAV ÜCRETİ

a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 100 TL'yi (Yüz TL. KDV dahil), 12/11/2018 - 23/11/2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatıracaktır.

b) Adaylar sınav ücretini;

T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı

Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı

Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube

Ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları

ile ödeme yapabilirler.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

c) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

ç) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı ) bulunacaktır.

d) Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacaktır.

e) Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan aday sınava alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri; 03/12/2018 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısı, adaylar tarafından internet ortamında alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra

bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ÖDSGM'nin uygun görüşü alınmak suretiyle sınav yeri değiştirilebilecektir. Bu hususların dışında sınav yeri değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

7.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara eşit puan ağırlıklı toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.

Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

Şef unvanı için;

  KONULAR   KONU SORU
      AĞIRLIKLARI SAYISI
Türkçe dilbilgisi   (%6) 6
Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim (%3) 3
Yönetim, liderlik ve organizasyon   (%3) 3
İnsan hakları ve demokrasi   (%3) 3
Yönetimde etik   (%3) 3
Türk idare sistemi   (%4) 4
Protokol kuralları   (%3) 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%4) 4
Genel kültür     (%4) 4
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları) (%5) 5
    (%12) 12
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ¦ ¦ (%10) 10
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (%4) 4
1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler (%12) 12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (%4) 4
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (%8) 8
Bunlara bağlı mevzuat;      
MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği   (%2) 2
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle    
Atanması Hakkında Yönetmelik   (%2) 2
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik (%2) 2
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (%2) 2
MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi (%2) 2
MEB Personelinin İzin Yönergesi   (%2) 2
GENEL TOPLAM %100 100

Memur unvanı için ;

KONULAR

KONU

AĞIRLIKLARI

SORU

SAYISI

Türkçe dilbilgisi (%8) 8
İnsan hakları ve demokrasi (%4) 4
Türk idare sistemi (%4) 4
Protokol kuralları (%4) 4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%4) 4
Genel kültür (%6) 6
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları) (%7) 7
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (%12) 12
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (%10) 10
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (%4) 4
1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler (%12) 12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (%5) 5
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (%8) 8

Bunlara bağlı mevzuat;

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

(%4) 4

Atanması Hakkında Yönetmelik

MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik

(%3) 3
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (%2) 2
MEB Personelinin İzin Yönergesi (%3) 3
GENEL TOPLAM %100 100
SINAVIN UYGULANMASI

a) Yazılı sınav, kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde 09 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.30'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.

b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 13.45'de sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav binalarında hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar yanlarında şeffaf plastik şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

ç) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

d) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

e) Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday, soru kitapçığı ve cevap kağıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

g) Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

ğ) Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

h) Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. ı) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca uygun görülen adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Aday, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan ayrılamayacaktır.

i) Bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.

Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kağıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

j) Görevde yükselme (şef-memur) sınav soruları ve cevap anahtarı 11 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ I I

a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.

b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.

ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

e) Adayların; sınav puanının eşit olması halinde başarı sıralaması, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girmesi,

b) Sınav bitiminden sonra, cevap kağıdı ve soru kitapçığının, sınav güvenlik kutularından çıkmaması/ eksik çıkması,

c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç) Sınavda Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisinin (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ibraz edilmemesi,

d) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesi arasında çelişki olması,

e) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde ve cevap kağıdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,

ğ) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin sınav süresince adayın yanında bulundurması,

h) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi, ı) Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,

i) Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kağıdının boş bırakılması

j) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak vb.),

k) Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya kurum temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 10/01/2019 tarihinde Bakanlığımızın http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV İTİRAZLARI

a) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde PGM'ye yapacaklardır. PGM tarafından gönderilen itirazları ÖDSGM en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak PGM'ye bildirecektir.

b) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara PGM tarafından bildirilecektir.

c) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

ç) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmayacaktır.

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınava ilişkin takvim, yazılı sınava ilişkin sürecin tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

 

UYARI:

Görevde yükselme sınavı (yazılı ve sözlü) başarılı olanlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Ek: Merkez ve Taşra Teşkilatı Kontenjan Listesi (5 sayfa)

TEŞKİLATI

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVANI

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR

TOPLAM

SAYI

MERKEZ

GİH

7555

MEMUR

   

37

3

40

GİH

6835

ŞEF

30

4

30

 

64

İL

KODU

İLİ

İLÇESİ

KURU

M

KODU

KURUMU

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVAN

I

DUYURUYA ÇIKILACAK MÜNHAL KADRO

TOPLAM

1

ADANA

BÜYÜKŞEHİR

111918

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

6

6

19

2

ADIYAMAN

MERKEZ

114014

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

4

6

15

3

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

114972

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

6

7

19

4

AĞRI

MERKEZ

116743

İL MEM

GİH

6835

Şef

14

27

6

47

5

AMASYA

MERKEZ

117521

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

1

1

8

6

ANKARA

BÜYÜKŞEHİR

118778

İL MEM

GİH

6835

Şef

34

8

8

50

7

ANTALYA

BÜYÜKŞEHİR

123908

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

2

2

9

8

ARTVİN

MERKEZ

125358

İL MEM

GİH

6835

Şef

4

8

1

13

9

AYDIN

BÜYÜKŞEHİR

753091

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

0

2

7

10

BALIKESİR

BÜYÜKŞEHİR

753092

İL MEM

GİH

6835

Şef

13

9

2

24

11

BİLECİK

MERKEZ

130608

İL MEM

GİH

6835

Şef

10

2

1

13

12

BİNGÖL

MERKEZ

131256

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

3

6

14

13

BİTLİS

MERKEZ

131925

İL MEM

GİH

6835

Şef

10

2

6

18

14

BOLU

MERKEZ

132441

İL MEM

GİH

6835

Şef

2

0

1

3

15

BURDUR

MERKEZ

133637

İL MEM

GİH

6835

Şef

3

3

2

8

16

BURSA

BÜYÜKŞEHİR

134954

İL MEM

GİH

6835

Şef

12

4

6

22

17

ÇANAKKALE

MERKEZ

136451

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

2

4

12

18

ÇANKIRI

MERKEZ

137887

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

5

3

15

19

ÇORUM

MERKEZ

138868

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

3

6

18

20

DENİZLİ

BÜYÜKŞEHİR

753093

İL MEM

GİH

6

İsim Soyisim :
E-Mail :

Bu yorum : 2 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ellstaicy@daff.pw

 
Cialis Comprar En Andorra Achat Cialis En Pharmacie viagra online pharmacy Levitra Overdose